Bouwproject stopgezet!

Prioritering en toetsingskader nieuwe initiatieven
Maatregelen om vraag en aanbod bouwprojecten beter af stemmen
Publicatiedatum: 17-01-2011

Het college van B & W heeft eind december de Prioriteitennota vastgesteld waarmee de gemeente de vraag en het aanbod van bouwprojecten beter wil afstemmen. In Eindhoven is het aanbod aan grondgebonden woningen, appartementen, kantoren, detailhandel en bedrijventerreinen groter dan de vraag. Het probleem speelt met name in de bestaande woning- en kantorenmarkt maar ook op de nieuwbouwmarkt, voor de korte en middellange termijn. Dit is overigens een landelijk probleem en het is ook niet nieuw. Daarom maakt de gemeente sinds 2005 een Prioriteitennota. Maatregelen die de gemeente nu treft zijn prioritering in de lopende projecten en actualisering van het toetsingskader voor nieuwe projecten. 

Prioritering lopende projecten
De gemeente heeft 102 lopende projecten tegen het licht gehouden. Van 72 projecten daarvan is besloten dat zij doorgang dienen te hebben, vanwege bestuurlijk of maatschappelijk belang of vanwege de onomkeerbaarheid van het proces dat al doorlopen is, zoals een verleende bouwvergunning of de start van de bouw. Binnen deze categorie projecten zullen waar mogelijk kansen worden benut om het aanbod beter af te stemmen op de vraag, in omvang en in kwaliteit.

Van 17 projecten is besloten ze voorlopig stop te zetten. Het gaat hier om projecten waarbij de gemeente zelf als eigenaar van de grond aan zet is, projecten waarbij de medewerking van de gemeente door wijziging of vrijstelling van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk is of waarbij de gemeente (nog) niet is gebonden door contractuele afspraken met de initiatiefnemer. Jaarlijks zal opnieuw worden beoordeeld of deze projecten alsnog door kunnen gaan. Daarbij wordt de afweging gemaakt of met het project een aanbod wordt gecreƫerd waarin nog niet door bestaande bouw wordt voorzien.

De volgende 17 projecten zijn voorlopig stopgezet:
·        Meerhoven: Landforum
·        Meerhoven: Trade Forum (Nimbus)
·        Meerhoven: Meerland woontoren
·        Woningbouw Jerusalemlaan
·        Wasven
·        Terrein Fens
·        Woonzorg St. Claralaan (Ekelhof)
·        Viktoriakwartier Achtergebied
·        Binnengebied ’t Hofke
·        Woningbouw Oude Haven (Schellen) Fase 2
·        Woningbouw V.d. Ven / Willemstraat
·        CastiliĆ«laan (woningbouw incl. woonwagenlocatie)
·        Neckerspoel
·        Doorontwikkeling winkelcentrum Kastelenplein
·        Woningbouw Akkerstraat/Ploegstraat (excl. speelplaats)
·        ROC Meijerijlaan
·        ESP Noord (bedrijventerrein)

Toetsingskader nieuwe initiatieven
Nieuwe initiatieven en projecten die voorlopig zijn stopgezet en jaarlijks heroverwogen worden, worden jaarlijks beoordeeld aan de hand van nieuwe criteria die leiden tot een besluit om al dan niet medewerking te verlenen. De belangrijkste criteria zijn:


    1.    Voldoet het initiatief aan het bestemmingsplan?
    2.    Is er een aantoonbare vraag die niet door aanbod elders wordt voorzien?
    3.    Concurreert dit initiatief met lopende projecten?

In de praktijk zal het toepassen van de criteria tot gevolg hebben dat vrijwel geen nieuwe projecten worden toegestaan waarvoor het geldende bestemmingsplan moet worden aangepast. Uitzonderingen hierop zullen veelal kleinschalige initiatieven zijn die bijvoorbeeld een verbetering betekenen voor de leefbaarheid in ruimtelijke zin, verbonden zijn aan maatschappelijk vastgoed of winkelcentra, huisvesting van  bijzondere doelgroepen, of in geval van kantoren gericht op de groei van het bedrijf op de huidige locatie dan wel transformatie/sloop van een ‘kansarm’ kantoorgebouw.